Introduktion til Clement

 

Denne side omhandler den nordjyske bondeoprører Clement Andersen, bedre kendt som Skipper Clement. Min interesse for Skipper Clement skyldes at han fødehjem antageligt er der min farfars gård. Skipper Clement var skibsfører og underadmiral hos Frederik den første. Han var født omkring 1484 i Vedsted, Aaby Sogn i Nordjylland og døde i september 1536 i Viborg, hvor han blev halshugget. 

Bondeoprøret i 1534

Historien om Skipper Clement knytter sig til den blodige borgerkrig, Grevens Fejde, som fandt sted 1533 til 1536. Frederik den første havde i år 1523 med krigsmagt fravristet Christian den anden magen over Danmark. Striden mellem Christian den anden og Frederik den første fortsatte under Frederiks den føstes regeringstid, og kulminerede med at Christian den anden blev sat til fange på Sønderborg Slot. Da Friderik den første døde den 10. april 1533 var der ikke udset noget tronfølger over det danske rige. Grev Christoffer af Oldenborg - som kom til at lægge navn til den opståede borgerkrig - kæmpende nu for, at den gamle konge, Christian den anden, som stadig sad til fange på Sønderborg Slot, skulle genindsættes som konge. Rigsråden ønskede dog ikke den gamle konge tilbage og tilbød Frederik den førstes søn, Christian den tredie, tronen.

Som et led i den opståede krig rejstes i september 1534 et omfattende bondeoprør i Nordjylland under ledelse af bondesønnen Clement Andersen, bedre kendt som Skipper Clement. Clement havde tidligere været kaptajn i Christian den andens tjeneste og ernærede sig ved kapervirksomhed i de nordiske farvande mod sin gamle konges fjender. Skipper Clements bondeoprør bredte sig langt ned i Midt- og Vestjylland lige til Varde. Clement forvandlede den i begyndelsen ret svage bondeopstand til en revolutionskrig, hvor borgere og bønder søgte udløsning for al deres indestængte vrede over for overklassen. En lang række jyske herregårde gik op i luer, og den jyske adelshær led den 16. oktober 1534 et knusende nederlag ved Svenstrup syd for Ålborg. Adlens stilling var på dette tidspunkt meget kritisk, men der kom undsætning fra Frederik den førstes gamle feltherre Johan Rantzau, som på dette tidspunkt befandt sig ved Lübeck. Bondehæren og Skipper Clement blev splittet og jaget på flugt af Rantzaus hær, som trængte op gennem Jylland. Skipper Clements slagne styrker blev indesluttet i Aalborg, som faldt den 18. december 1534. Skipper Clements skarer blev hugget ned. De af oprørene, som var selvejerbønder, fik frataget deres ejendom, og fæstebønderne måtte betale store bøder. Skipper Clement blev taget til fange og i september 1536 henrettet på Viborg Landsting.

Læs mere om Skipper Clement og grevens fejde i uddraget fra C. Paludan-Müllers bog "Grevens Feide", 1853. Sproget i uddraget bære præg af at være mere end 100 år gammel, og kan være svært at læse. Der er ikke foretaget nogen tilretning af sproget o.lign. i denne gengivelse af kilden.

 

Skipper Clements fødehjem

Min interesse for Skipper Clement hænger sammen med Skipper Clements fødested. Fra en næsten samtidig kilde haves viden om, at Skipper Clement er født i Vedsted i Aaby Sogn, 15 km nord for Ålborg. Fra dette sted sammer min far, og min farfar har været landmand der i en menneskealder. Som barn fik jeg fortalt, at Skipper Klement netop skulle stamme fra min farfars gård "Vedstedgård", matr. nr. 3, Vedsted by, Aaby sogn. Der haves ingen endegyldige beviser for at dette er sandt. Sandsynligheden taler dog herfor. Før i tiden ses gården at være blevet kaldet Skipper Clements gård, ligesom gården så langt tilbage, som det har været muligt at følge den, har været den største gård i Vedsted.

Læs mere om Skipper Clements fødested her på siderne.

 

Skipper Clements slægt

Skipper Clement slægtsforhold kendes kun i nogen grad.

I listen over min aner har jeg Skipper Clements morfar, Anders Andersen Kjærulf.

Læs mere om Skipper Clements slægt under Clements slægt fra 1450 til begyndelsen af 1700-tallet.

 


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.