Dyreskjøts breve

 

Uddrag fra Peder Dyrskjøts brev til biskop Jens Bircherod i Ålborg fra begyndelsen af 1700-tallet som er gengivet i Historisk Samlinger af N. Hancke:

... Skipper Klement var efter gamle Folks Tale født i Aaby Sogn i Vedsted og hans Moder var af stor Slægt af de Kjerulfer Men han forraadte baade sig og dem ved daarlige Krigs-Anslag.

Min Moders Morbroder Sal. Bertel Kjerulf i Aslund, som døde 1672 over 90 Aar gammel, fortalte en Gang i min Ungdom dette til min Sal. Fader om Skipper Klement: Samme Skipper Klement var født i Vedsted i Aaby Sogn og var en rig bosiddende Mand i Aalborg, havde selv baade Skibe, Gaarde og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England, Nederland Frankrige og Spanien, og konvojerede mange og var en meget fornem og agtet Mand, før han ingav sig i den lybske Rebellion. Det vides ikke, om han af Børn havde Sønner, men af Døttre berettes det, at en af Slægten Popp havde en, saa og at en skulde være Oldemoder i de "Ruhsers" [måske den ansete slægt Ruus i Sæby] og "Sur's" Slægter i Aalborg. Videre ihukommer jeg ikke. Og af Skipper Klements Søskendes Afkom skulde der end være en Mand, der hed Morten Ibsen i Vedsted i Aaby Sogn, og hans Hustru var af min Morfaders Slægt, Datter af Jens Pedersen af Kragestedgaard, og deres Børn var blandt andre en Borgmester i Nakskov i Lolland, der hed Peder Mortensen, item en Søn M. Laurids Mortensen, Præst sammesteds, som jeg mener er den samme Mester Laurids, der har givet adskillige Bøger, der findes i Sal. Fru Anna Giøes Bibliothek efter Sal. Doct. Jakob Bircherods Katalog...


Jacob Østergaard.
Copyright © 1999, 2001. Alle rettigheder forbeholdes.